Veřejná zakázka: Průběžná a 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Cheb 2023 -2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 867
Systémové číslo: P23V00000016
Datum zahájení: 21.04.2023
Nabídku podat do: 05.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průběžná a 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Cheb 2023 -2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování průběžné a 6. úplné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) správního území ORP Cheb (dále jen „Aktualizace ÚAP“).
Legislativním podkladem pro zpracování Aktualizace ÚAP je zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).
Aktualizace ÚAP bude obsahovat:
- doplnění datové báze ORP Cheb, a to na základě vlastního odborného průzkumu území a zpracování vybraných sledovaných jevů územně analytických podkladů (bližší specifikace, které sledované jevy a položky požadujeme doplnit či aktualizovat, je v příloze návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace)
- aktualizaci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území na základě databáze ÚAP ORP Cheb, aktualizované v rámci projektu „Koordinované pořízení a správa územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ (dále jen „KOPaS“) úřadem územního plánování nebo krajským úřadem, doplněná o data zjištěná a zpracovaná dodavatelem, aktualizaci výkresů hodnot území, limitů využití území a záměrů na provedení změn v území
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ)
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky:
aktuální verze dokumentů je ke stažení
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika_zpracovani_UAP_KK.aspx
- Projekt „Koordinovaného Pořízení a Správy územně Analytických Podkladů na území Karlovarského Kraje“ („KOPas“)
- Katalog jevů a položek
- Metodika „Jednotné osnovy pro aktualizaci územně analytických podkladů obcí Karlovarského kraje“ („JOKar“)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky