Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Průběžná a 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Cheb 2023 -2024
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2023 08:19:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v této zprávě odpověď na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.4.2023.

Znění žádosti:
"Dobrý den,
v bodu č. 1 zadávací dokumentace (Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky) je uvedeno, že:

„Aktualizace ÚAP bude obsahovat: - doplnění datové báze ORP Cheb, a to na základě vlastního odborného průzkumu území a zpracování vybraných sledovaných jevů územně analytických podkladů (bližší specifikace, které sledované jevy a položky požadujeme doplnit či aktualizovat, je v příloze návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace)“

V návrhu smlouvy není specifikováno, které sledované jevy a položky požaduje zadavatel na základě vlastního odborného průzkumu doplnit či aktualizovat. Žádáme tímto o doložení seznamu zmíněných jevů a položek.

Děkujeme za zpětnou vazbu."


Odpověď:
Doplněny a aktualizovány budou především tyto vybrané sledované jevy dle Vyhlášky a jejich položky dle Katalogu jevů a položek projektu KOPaS (dále jen „Katalog“):

A002 - zařízení výroby
A003 - zařízení občanského vybavení
A003a - veřejná prostranství
A004a - brownfieldy
A011 urbanistické a krajinné hodnoty:
• historické jádro
• urbanisticky hodnotné území
• významný veřejný prostor
• urbanisticky významný kompoziční prvek
• významná kompoziční osa - hlavní
• významná kompoziční osa - doplňková
• významná osa průhledu
• významná územní bariera
• významná linie horizontu
• významná přírodní dominanta
• významný krajinářský kompoziční prvek
• místo vyhlídky
• významná stavební dominanta
A011a - struktura a výška zástavby
A013a_- architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
• region lidové architektury
• místo významné události
• historicky významný objekt, stavba nebo soubor
• architektonicky cenný objekt, stavba nebo soubor
• pro místní ráz typická stavba nebo soubor
A023a - významné krajinné prvky
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou
položkou
A118 - další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou
A119 - další informace v souladu s aktuálním Katalogem jevů a položek

Dále budou do datové báze ÚAP zapracována data z nově (od roku 2019) vydaných územních plánů (4ks) a změn územních plánů (7ks) a některé údaje, poskytnuté úřadu územního plánování v roce 2020 a 2024, případně i některé další sledované jevy a položky dle Katalogu.
Výše uvedená odpověď byla zanesena také do zadávací dokumentace, proto s ohledem na doplnění zadávací dokumentace dochází současně k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 05.05.2023.


Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty