Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Průběžná a 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Cheb 2023 -2024
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování průběžné a 6. úplné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) správního území ORP Cheb (dále jen „Aktualizace ÚAP“).
Legislativním podkladem pro zpracování Aktualizace ÚAP je zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).
Aktualizace ÚAP bude obsahovat:
- doplnění datové báze ORP Cheb, a to na základě vlastního odborného průzkumu území a zpracování vybraných sledovaných jevů územně analytických podkladů (bližší specifikace, které sledované jevy a položky požadujeme doplnit či aktualizovat, je v příloze návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace)
- aktualizaci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území na základě databáze ÚAP ORP Cheb, aktualizované v rámci projektu „Koordinované pořízení a správa územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ (dále jen „KOPaS“) úřadem územního plánování nebo krajským úřadem, doplněná o data zjištěná a zpracovaná dodavatelem, aktualizaci výkresů hodnot území, limitů využití území a záměrů na provedení změn v území
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ)
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky:
aktuální verze dokumentů je ke stažení
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika_zpracovani_UAP_KK.aspx
- Projekt „Koordinovaného Pořízení a Správy územně Analytických Podkladů na území Karlovarského Kraje“ („KOPas“)
- Katalog jevů a položek
- Metodika „Jednotné osnovy pro aktualizaci územně analytických podkladů obcí Karlovarského kraje“ („JOKar“)
Místo plnění: Cheb
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)
Kontakt: Soukupová Klára
e-mail: soukupova@cheb.cz
tel: 354 440 514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.05.2023 10:00
Datum zahájení: 21.04.2023 10:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: