Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 15:16:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 18.09.2019 a následně dne 20.09.2019 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
,,Dobrý den.
Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce „Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb“
Dotaz:
Ve výkazu výměr je výměra v položce 39,resp. 41 totožná s výměrou položky 42 i když mají odlišné měrné jednotky. Prosíme o vysvětlení popř. o opravu VV.
Dotaz:
Ve VV jsou položky 60 a 62 definovány tak, že prostor vozovky bude mít skladbu 150mm ŠD + 150mm MZK a prostor parkovacího stání dtto. V PD je u vozovky totožná skladba, tj. 150 ŠD+150 MZK, ale prostor parkovacího stání má skladbu 150 ŠD 0/63 + 150 ŠD 0/32.
Prosíme o sjednocení obou podkladů.
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 62 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm. V PD je uvedena tl. 150mm.
Prosíme o vysvětlení a sjednocení obou podkladů.
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 27 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm.
Položka zahrnuje lokální vyspravení povrchu. Ten bude dle PD prováděn v celé ploše nový, proto dle našeho názoru nemá daná položka opodstatnění.
Prosíme o vysvětlení popř. opravu VV.
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 50 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2.
V PD je uvedeno 1,5kg/m2. Prosíme o opravu PD nebo VV.
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 51 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 ve výměře 720m2.
V PD je tato položka specifikována množstvím 0,3kg/m2 a navíc ve dvou vrstvách. Tj. výměra by měla být 1440m2.
Prosíme o vysvětlení a opravu PD a VV.
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 53 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
PD obsahuje ACP 16+ tl. 50mm.
Prosíme o opravu-sjednocení VV a PD. Bude skutečně požadována modifikovaná směs?
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 53 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu.
PD obsahuje ACL 16+ tl. 60mm.
Prosíme o opravu-sjednocení VV a PD. Bude skutečně požadována modifikovaná směs?
Dotaz:
VV obsahuje položku č. 109 žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm a 110 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm.
Dané položky zahrnují pouze materiál. VV neobsahuje montáž k daným položkám. Prosíme o doplnění a opravu VV.
Dotaz:
VV obsahuje položku 75, která obsahuje montáž 3ks SDZ a položky 76-78, které zahrnují dodávku 4ks SDZ.
Z PD je zřejmé, že budou osazeny 4 ks, proto prosíme o opravu VV u položky č. 75.
Děkuji za vyřízení“
a
,, Dotaz:
VV obsahuje položky č. 19 a 21. Tyto položky zahrnují poplatek za uložení betonu a zeminy.
Prosíme o vysvětlení popř. opravu VV.
Uložené množství neodpovídá množství odstraněnému (pol č. 24,25,26,…)? Pro uložené množství odpadu chybí ve VV položky dopravy.
Prosíme o vysvětlení, popř. opravu VV.

Dotaz:
VV, objekt VRN obsahuje položku č. 1 Průzkumné,geologické práce - vsakovací jámy stanovisko Chevak. Z popisu ani z PD není přesně zřejmé co daná položka obsahuje.
Prosíme o bližší vysvětlení toho, co je v rámci dané položky požadováno?“Zadavatel na základě výše uvedených dotazů uveřejňuje nový upravený soupis prací.
K dotazu, který se týká položky č. 27 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm zadavatel uvádí, že je počítáno s vyrovnáním povrchu 180 m² pro ocenění, tuto položku je nutno respektovat.
K položce č. 1 Průzkumné, geologické práce - vsakovací jámy stanovisko Chevak zadavatel uvádí, že se jedná požadavek spol. CHEVAK Cheb, a.s., kdy z důvodu nesouhlasu s napojením drenážních vod do řádu, budou vykopány vsakovací jámy a geolog určí propustnost hornin v dané lokalitě.
Dále došlo ke změně položky č. 2 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 za položku č. 118 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2.
Na základě provedených změn se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 21.10.2019.


Přílohy
- 02-2018 - Rozšíření parkovacích míst v ulici Družstevní,Cheb [zadání].xlsx (83.50 KB)