Veřejná zakázka: Energetický posudek a PD na zateplení 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 438
Systémové číslo: P17V00000055
Datum zahájení: 01.11.2017
Nabídku podat do: 15.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetický posudek a PD na zateplení 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. Vypracování Energetického posudku (EP) na objekt základní školy 3. ZŠ v Chebu, ve smyslu a v rozsahu povinností daných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb. a dále podle pravidel a vzoru pro zpracování EP vydaných dotačními tituly pro energetické úspory s cílem snížit energetickou náročnost budov dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. (hrubopis 1x digitální forma vč. všech příloh, čistopis tisk 4 ks paré + 1x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu .pdf na CD).
2. Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011) (samostatně se předkládá, pokud není součástí příloh energetického posudku). EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).
3. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 písm. vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.
4. Vypracování projektové dokumentace vč. geodetického zaměření na zateplení základní školy 3. ZŠ v Chebu pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen DSP + PDPS), rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tisk 6x paré, 1x digitální forma DWG a PDF na CD) vč. rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb. rozdělen po objektech a příp. na investiční část a opravy (1x tisk + 1x CD ve formátu xls a pdf).
5. Součástí projektové dokumentace bude odvětrání učeben lokálními rekuperačními jednotkami.
6. Zajištění všech příslušných sond a průzkumů, zejména k určení skladby konstrukcí obvodových stěn, stavu stávající fasády, přehledu stávajících oken a energetický audit.
7. Zpracování odborného posudku v souladu s ,,Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně způsobilou osobou posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu.
V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení odborného posudku bude podmínkou pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
8. Inženýrská činnost pro zajištění SP dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyjádření a stanoviska DOSS, plán kontrolních prohlídek stavby, organizace a účast na min. 2 koordinačních poradách, administrace porad) na základě plné moci.
9. Autorský dozor v případě realizace stavby (předpokládaný rozsah 100 hod.).
Předmět veřejné zakázky musí být dále zpracován v souladu s Pravidly pro zadavatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, tj. i Metodickým pokynem pro návrh větrání škol, které jsou dostupné na www.opzp.cz/dokumenty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Cheb
 • IČO: 00253979
 • Poštovní adresa:
  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
  35020 Cheb
 • Název oddělení: Odbor kanceláře starosty
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cheb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky