Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2019 08:59:44
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce "Rozšíření parkovacích míst + rekonstrukce VO v ul. Družstevní, Cheb"

Zadavatel dne 05.08.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
,,dobrý den,
Na základě Vaší uveřejněné výzvy ze dne 23.07.2019 ke shora uvedené zakázce, zadávané v otevřeném řízení dle §52 a násl.zákona č.134/2016 Sb.o zadávaní veřejných zakázek, Vás žádá-me o poskytnutí informací k této zakázce.
Součástí této zakázky je provedení frézování stávajícího asfaltového povrchu a následná li-kvidace vyfrézovaného materiálu. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.6.2019 vešla v platnost Vyhláška 130/2019 Sb. „O kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“, jsme zjistili, že zadávací řízení postrádá informace o rozboru stávající skladby PAU (polyaromatických uhlovodíků mg/kg suš.) a vyhodnocení výsledku rozboru.
Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu vznikne zhotoviteli povinnost zlikvidovat vyfrézovaný materiál, který se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb.
Na základě těchto skutečností je nutné znát před oceněním zakázky vyhodnocení typu mate-riálu, abychom mohli zohlednit tuto skutečnost do cenové nabídky.
Vzhledem k tomu, že o veřejnou zakázku máme zájem a rádi bychom se zúčastnili soutěže, žádáme Vás o poskytnutí vyhodnocení výsledku rozboru asfaltových vrstev.
Jsme přesvědčeni, že zadavatel pro úplné vyjasnění výběrového řízení doplní informace k veřejné zakázce."


Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že neuvažuje o provedení vzorkování a zkoušení dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů. Asfaltová směs bude v tomto případě pro účely zmiňované vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T4. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na mezideponii do areálu společnosti CHETES s.r.o.