Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dragounská 12: polyfunkční dům – stavební úprava se změnou užívání
Odesílatel Soukupová Klára
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2022 09:50:15
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
s ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující odpověď:

Zadavatel nestanovil přesnější specifikaci prací, které by měly být v objemu 4 mil. Kč v roce 2022 provedeny. Záleží tedy na zhotoviteli, jaký zvolí postup prací.
V tuto chvíli může zhotovitel nacenit ceny materiálu dle skutečných cen materiálu, nemusí se tedy řídit cenami dle ÚRS. Pokud ceny vzrostou o více než 30% oproti nynější cenové soustavě ÚRS a dalšího zdroje dle SOD čl.9, bod. 5, písm. a), je možné cenu materiálu navýšit.


Ing. Klára Soukupová
úřednice odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 13.06.2022 14:34:40
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Není specifikována část provedených prací za cca 4mil. Kč, která se realizuje v roce 2022 . Prosím o přesnější specifikaci prováděných prací, alespoň dle oddílů výkazu výměr. S ohledem na výše uvedené žádáme o vysvětlení bodu 5 odst. IX Smlouvy o dílo. Hranice 30% pro případné navýšení cen za materiály je s ohledem na stávající průměr dle ÚRS 18% nedosažitelná a dle našeho názoru není v souladu s možnou inflací a dobrými mravy. Investor nemůže po zhotoviteli žádat, aby na materiál doplácel ze svého minimálně 12% ceny materiálu. Prosíme o změnu tohoto odstavce v navržené Smlouvě o dílo na hranici 10%. Děkuji.