Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2021 16:59:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

S ohledem na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel v příloze této zprávy a v sekci „Zadávací dokumentace“ novou přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy (Soupis předmětu plnění). Zadavatel upravil požadavky na min. technickou specifikaci položek „SW pro interaktivní tabuli“.
Dodavatelé jsou povinni novou přílohu č. 1 návrhu Kupní smlouvy (Soupis předmětu plnění) uveřejněnou touto zprávou použít do svých nabídek!
S ohledem na provedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11:00 hod. dne 24.11.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy - Soupis předmětu plnění.xlsx (94.09 KB)

Původní zpráva

Datum 18.10.2021 14:00:18
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

Vaše argumenty ve prospěch konkrétního SW produktu pro interaktivní tabule nejsou k námi nastolené problematice diskriminace, nerovnováze na trhu a zejména vendor lock-in přiléhavé, žádáme Vás tedy znovu o přehodnocení zadávacího postupu.

“Tento software je požadovaný z toho důvodu, že škola má již stovky hotových cvičení / aktivit v tomto formátu a využívá je ve výuce. SW tedy musí být plně kompatibilní a musí umožňovat otevření nebo import souborů, spustit všechny aktivity, animace a widgety souborů formátu *.notebook. Nekompatibilita, nebo jen částečná kompatibilita by znamenala velkou investici, zejména času vyučujících na znovu vytvoření nebo opravy a úpravy stávající cvičení a aktivit.”
Jakýkoliv jiný výukový SW zajistí převod hotových cvičení/aktivit do vlastního/jiného formátu a v rámci něho následně umožňuje potřebnou editaci. Doporučujeme poptávat takový SW, který nebude podmíněn jakýmikoliv dalšími licenčními podmínkami.
Pokud se obáváte dodatečných investic v rámci nedokonalé kompatibility, máte jedinečnou možnost toto transparentně smluvně ošetřit a takové riziko přenést na smluvní protistranu - žádáme Vás o toto.
Dodatečné investice pro Vás naopak bude představovat každoroční dokupování uživatelských licencí SW SMART Notebook, které budou dosahovat desetitisíců a které budou eskalovat negativní efekt vendor lock-in.

“Dále mohou materiály čerpat z portálu, kde je více než 35 000 připravených aktivit a cvičení, které jsou kontrolované lektory, tedy aktivními učiteli. Zmíněný SW nástroj obsahuje knihovnu objektů (obrázků, animací), které lze dle autorského zákona volně použít. V rámci výukového software škola také využívá online aplikaci pro hlasování a testování žáků, která funguje bez nutnosti instalace aplikace a mohou ji spustit na telefonech, tabletech a počítačích přes webový prohlížeč. Dále jsou vyučující kvůli úspoře času zvyklí na práci v prostředí, které umožňuje rychlou přípravu digitálních učebních aktivit pomocí předpřipravených šablon, které zahrnují – třídění objektů, řazení objektů ve správném pořadí, párování souvisejících objektů, doplňování slov do textu, vědomostní závodní hru a aktivitu, kde mohou žáci posílat texty nebo obrázky přímo ze svých žákovských zařízení.”
Toto je popis výukového SW na úrovni uživatelský potřeb a jako takový je plně dostačující pro poptávkové účely. Žádáme, abyste v rámci požadavků na předmět plnění využili právě tento popis, bez příslušnosti k výrobci SMART Technologies.

Z Vaší argumentace vyplývá, že v objektivní, přezkoumatelné rovině nejste zatížení podmíněností SW SMART Notebook a proto Vás zdvořile žádáme o odstranění této podmínky a nahrazení smluvními podmínkami pro možnost plné náhrady, tj. pro možnost otevřené hospodářské soutěže.

V opačném případě Vám transparentně dáváme najevo, že jsme připraveni využít všech možností opravných prostředků, které nám umožňuje ZZVZ, neboť výše popsané je systémovým problémem napříč spektrem zadavatelů poptávající obdobný předmět plnění.