Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 12:59:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ověřil na základě doručené žádosti výkazy výměr v rámci dodavatelem uváděných stavebních objektů, zjistil, že uváděné chyby se v soupisech prací skutečně nacházejí a provedl jejích úpravu.
Zadavatel tak upravil výkazy výměr SO 02 Vstup a vedení a SO 05 Tělovýchova celkovou plochu montáže výplní otvorů. Ve výkazu výměr SO 03 2.stupeň byl upraven výpočet u položek 18 a 19, výsledné množství bylo uvedeno správně a tudíž se nezměnilo. Do výkazu výměr SO 01 až SO 05 byla doplněna položka pro přenesení ceny elektroinstalace z pomocných rozpočtů. Ostatní výkazy výměr zůstaly bez změny a jiné úpravy prováděny nebyly.
Zadavatel pro větší přehled uveřejňuje v příloze této zprávy upravované výkazy výměr „01 1. stupeň stavební výkaz výměr“; „02. vstup a vedení stavební výkaz výměr“; „03 2. stupeň stavební výkaz výměr“; „04 stravování stavební výkaz výměr“ a „05 tělovýchova stavební výkaz výměr“, spolu s ostatními neupravovanými soupisy v souboru „Soupisy prací pro VZ-nové“. Tento soubor je také uveřejněn v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.
S ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace týkající se doplnění (úpravy) výše uvedených výkazů výměr prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 06.05.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Soupisy prací pro VZ-nové.zip (580.63 KB)

Původní zpráva

Datum 01.04.2021 08:28:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Přikládám dotazy:
1. V rámci stavebního rozpočtu SO 02 Vstup a vedení, v odd. 766 Konstrukce truhlářské došlo k revizi plochy montáže výplní otvorů O19, O4, O6, O6k, nikoliv však k revizi celkové plochy, která nově činí 419,41 m2. Prosím tedy o úpravu. Stejná úprava se dále týká rozpočtu SO 05 Tělovýchova, zde výsledná výměra vychází na 331,33 m2.
2. V rámci stavebního rozpočtu SO 03 2.stupeň, v odd. 62 Úprava povrchů vnější nesouhlasí výpočet a výsledné množství u pol. 18, 19.
3. Z dílčích stavebních rozpočtů SO 02 až SO 05 byla vyjmuta položka pro přenos a tedy načtení ceny elektroinstalací těchto objektů. Prosím o ověření a doplnění zpět.

Děkuji.
S přáním pevného zdraví