Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 13:51:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 11.01.2021, 13.01.2021 a dne 15.01.2021 obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz ze dne 11.01.2021
Dobrý den,
prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:
Dotaz č.1: Prosím o doplnění PD pro měření a regulaci, pouze dle výkazu výměr nelze dodávku seriózně ocenit.
Dotaz č.2: Prosím o vysvětlení dodávky zatemňovacích žaluzií pro pozici okna O8. Rozměr okna dle tabulky výrobků je 17500 x 1250 mm – 4 ks. Požadovaný rozměr žaluzií dle VV je 940 x 1400mm - 4 ks.
Dotaz č.3: Ve VV chybí kapitola „Nátěry“, přitom např. zárubně jsou požadovány v běžném provedení, tj. dodávka v základním syntetickém nátěru.
Dotaz č.4: Prosím o doplnění specifikace elektrorozvaděčů, krytí a provedení jednotlivých rozvaděčů.
Dotaz č.5: V popisu jsou uvedeny rozvaděče RS6 a RMaR, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr.
Dotaz č.6: Ve výkazu výměr chybí položkový soupis potřebného materiálu pro hromosvod a uzemnění.
Dotaz č.7: Ve výpisu prvků nesouhlasí pol. T01 – je vykázáno malé množství oproti PD (to samé je ve výkazu výměr).
A dále pol. T09 – označená jako pozednice, resp. jako pozednice a zároveň krov na přístavbě. Tento krov není nikde vykázán.
Dotaz č.8: Dle našeho odborného posouzení ze statického hlediska nevyhoví zatížení střechy krokev označ. T02 - 18/24 rozpětí 7 m. Prosím o prověření.
Děkuji za doplnění, resp. vysvětlení.
Dotaz ze dne 13.01.2021
Dobrý den,
prosím o reakci na níže uvedený dotaz:
Položka č. 16 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové jednocestné o výkonu 6,5 kW je vykázána v rozsahu 2,000 m2.
Tato položka se nachází u zařízení 2 a 3 (ve výkaze výměr list 14 a 15). Technická zpráva existenci klimatizační jednotky pro tato zařízení nezmiňuje, měrná jednotka m2 taktéž k položce klimatizace nesedí, nenachází se ani v tabulce zařízení nebo výkresech.
Navíc jsou zmíněny pouze vnitřní jednotky nikoliv venkovní. Jedná se o přístavbu, venkovní jednotka je tedy možná nějaká stávající?
Prosím o vyjasnění, děkuji!
Dotazy ze dne 15.01.2021
1. Ruční hasicí přístroje , informační štítky a tabulky PO nejsou uvedeny ve výkazu výměr.
Budou tyto položky součástí cenové nabídky?
2. Mobiliář nábytku v učebnách a kabinetech, vč. pracovních desek není uveden ve výkazu výměr.
Bude součástí cenové nabídky?
3. Uzemnění stavby – zemnící soustava „hromosvody“ není ve výkazu výměr odd. „silnoproud“.
Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.
4. Nápis „Dům dětí a mládeže Sova“. Není nijak definováno provedení (materiál,rozměry atd.)
Bude nápis součástí cenové nabídky?
5. Chybí výkres (detail) konstrukce betonového skleníkového záhonu. Ve výkazu výměr nejsou uvedeny železobetonové stěny a jejich bednění.
Doplní zadavatel tuto část zadávací dokumentace?
6. Ve výkazu výměr chybí chráničky na prostupy kanalizace želetobetonovými pasy.
Doplní zadavatel tuto část zadávací dokumentace?

Veřejná zakázka „Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“
Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace :

Jsou rozdíly mezi tabulkou materiálů a výkazem výměr- část Dřevěné ( Tesařské ) konstrukce ( mimo plnostěnných vazníků TESKO ).
V tabulce jsou uvedeny krokve – rozměrů 180*240 mm , pozednice 140*140, 180*200 mm , průvlak 180*240 mm, ve skladbě konstrukcí jsou uvedeny tyto prvky jako lepené ( označ. T01 až T09 + T19 až T 21 ) .
Ve výkazu výměr jsou položky v části 762-Konstrukce tesařské tyto položky:
762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 505,300
8,25*8 66,000
7,25*41 297,250
5,9*5 29,500
12,3*2 24,600
45,7 45,700
4,45*2 8,900
3,515*2 7,030
3,76*7 26,320
Součet 505,300
60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m3 19,720
Dle určení se jedná o běžné řezivo, ne lepené konstrukční hranoly.
Žádáme zadavatele o upřesnění, která položka je správně.


Zadavatel uveřejňuje odpovědi na výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace přílohou. S ohledem na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 hod. dne 03.03.2021.


Přílohy
- Odpověď na dotazy 1.pdf (145.39 KB)
- Odpověď na dotrazy 2.pdf (121.58 KB)
- 1_priloha_DDM_SOVA_CHEB_FAS_NAPIS (1).pdf (127.94 KB)
- 2_příloha_DDM _VÝPISY PRVKŮ_doplněníVV.pdf (700.02 KB)
- 3_prioha_22092020C - Přírodovědné centrum při DDM Sova v Chebu [zadání].xlsx (698.08 KB)
- 4_příloha_krov_DDM_dodatek_SV.pdf (1.86 MB)