Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2020 10:12:28
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 24.03.2020 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

,,Město Cheb
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

ID datové schránky: a8gbnyc


Prostřednictvím datové schránky


V Karlových Varech dne 23.3.2020

Veřejná zakázka: „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa“


ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel Město Cheb, zastoupen Mgr. Antonínem Jalovcem, (dále také „zadavatel“) vede zadávací řízení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem.

Dodavatel má zájem o účast v zadávacím řízení. V tuto chvíli disponuje potřebnými kapacitami.

Současně se svět, Českou republiku nevyjímaje, potýká s pandemií nemoci označované COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-19. Státy v boji s touto nákazou přijímají celou řadu mimořádných opatření. Česká republika mimo jiné vyhlásila nouzový stav pro celé své území, zakázala volný pohyb osob na území České republiky, zavedla povinné karantény po návratu ze zahraničí, zakázala vstup na své území pro všechny cizince bez trvalého či přechodného období, zakázala svým občanům a cizincům s trvalým či přechodným pobytem vycestovat ze svého území, uzavřela celou oblast několika obcí atp. Tato nemoc a přijímaná mimořádná opatření jsou způsobilá znemožnit řádné plnění závazků. S ohledem na mimořádnost situace lze další vývoj označit za nepředvídatelný. Uvedené představuje při podání nabídky i dále v čase vysoce rizikový faktor, který zhotovitel ovlivní minimálně.


Dodavatel žádá zadavatele o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vnímá zadavatel výše uvedenou situaci ohledně pandemie COVID-19 jako riziko zadavatele, anebo riziko dodavatele? Jaký postup zadavatel zvolil, zejména pak v rámci oblastí specifikovaných v následujících podotázkách?

a) Zvažuje zadavatel k nárokům ze smluvních pokut týkajících se termínů plnění stanovit možnost liberace (popř. vyvinění) dodavatele v souvislosti s výše uvedenou situací ohledně pandemie? Jaký postup zadavatel zvolil?

b) Zvažuje zadavatel vypuštění ustanovení ze smluv, které v neprospěch dodavatele modifikují či dokonce vylučují aplikaci zákonných ustanovení týkajících se podstatné změny okolností (zejm. dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku), popř. vyšší moci? Jaký postup zadavatel zvolil?

Dodavatel upozorňuje, že přenesení rizika souvisejícího s pandemií COVID-19 na dodavatele může být v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména transparentnosti, přiměřenosti a hospodárnosti. Přenesení rizika na dodavatele totiž způsobí u odpovědných dodavatelů, pokud se rozhodnou vůbec tendru zúčastnit, započítání vysoké rizikové přirážky do ceny a zvýhodní ty neodpovědné, kteří však s vysokou pravděpodobností nebudou posléze schopni zakázku za dohodnutých podmínek provést. Oba tyto přístupy dodavatelů jdou proti zadavateli a ten nemá nástroje, jak je ovlivnit.

S přátelským pozdravem"

Zadavatel k žádost o vysvětlení uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že v současné době běží lhůta pro podání nabídek, a to až do 10:00 hod. dne 29.04.2020. Vyhlášený nouzový stav je platný ode dne 12.03.2020 na dobu 30 dnů. Nově je do 01.04.2020 omezen pohyb osob. S ohledem na stav zadávacího řízení, lhůty a procesy po otevírání nabídek stanovených ZZVZ a nutnost zajištění zvláštního užívání komunikace je více než pravděpodobné, že vlastní stavební práce započnou nejdříve v průběhu měsíce srpna. Zadavatel ani dodavatelé tak nemohou nijak předvídat vývoj dalších událostí.
Zadavatel v návrhu SOD, který je přílohou kompletně uveřejněné ZD na profilu zadavatele, zcela jasně a srozumitelně stanovil podmínky týkající se vyšší moci. Toto ustanovení v návrhu SOD by tak zcela logicky dopadalo i na současnou situaci způsobenou koronavirem. Všichni potencionální dodavatelé tak mají možnost se seznámit nejen s tímto ustanovením, ale také s kompletními podmínkami stanovenými zadavatelem, a zvážit svou účast v zadávacím řízení. Zadavatel tak postupuje v souladu s § 6 ZZVZ a žádné z obecných zásad neporušuje a neporušil.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty