Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2020 14:11:41
Předmět Změna zadávacích podmínek

1. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.02.2020:
Dobrý den,
prosím Vás o objasnění rozporu v zadávací dokumentaci. Jedná se o SO 461-Přeložka sdělovacího vedení. Ve výkazu výměr je tento objekt uveden, přičemž v projektové dokumentaci v průvodní zprávě se na straně 15 píše, že "SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení - netýká se této PD". V PD - část 1 není tento objekt obsažen. Otázka zní: Zda-li je součástí zakázky i tento objekt. Tímto Vás žádám o vysvětlení tohoto dotazu. Děkuji za vyřízení, s pozdravem.

Odpověď zadavatele na 1. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.02.2020:
Objekt SO 461 – Přeložka sdělovacího kabelu byl z rozpočtu odstraněn. Přeložku bude provádět majitel sdělovacího kabelu. Dodavatel stavby bude pouze koordinovat jednotlivé práce s dodavatelem přeložky.


2. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.02.2020:
Dobrý den, žádáme zadavatele o přesnější specifikaci položek ve výkazu výměr SO 481 Světelná signalizace - viz.níže :
pol.č.5 patka návěstidla krátká ks 57,000
pol.č.6 LED3 12W návěstidlo dopravní 300mm ks 8,000
pol.č.7 LED3 12W návěstidlo dopravní 200mm ks 8,000
pol.č.8 LED3 12W návěstidlo chodecké ks 12,000
pol.č.9 LED3 12W šipka zelená ks 1,000
pol.č.10 kontrastní rám ks 1,000
pol.č.11 ucpávka návěstidla ks 51,000
Děkuji.

Odpověď zadavatele na 2. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.02.2020:
Bližší specifikace předmětných položek byla zadavatelem doplněna do nového soupisu prací, který je uveřejněn v příloze této zprávy a v sekci „Zadávací dokumentace“.


Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.02.2020:
Vážený pane,
tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem: „Cyklostezka Cheb – Dřenice – I.etapa“:
Dotaz č.1.:
Informace o kvalitativní třídě asfaltu – hodnota PAU
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli se na této zakázce dělali ve vozovce (nebo chodníku) nějaké odvrty pro kvalitativní zatřídění asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.? Nebo je nějaký důvodný předpoklad, že se nebude jednat o nebezpečný odpad (ZAS-T4)?
Dotaz č.2.:
Nacenění objektu SO 461 Přeložka sdělovacího vedení
Dobrý den, součástí výkazu výměr je SO 461 Přeložka sdělovacího vedení, který není součást PD. Májí se položky tohoto objektu také naceňovat anebo mají zůstat ceny u těchto položek nulové?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.02.2020:
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že se odvrty neprováděly. V loňském roce se však prováděla rekonstrukce ulice Pivovarské v Chebu a dle sdělení majitele komunikace nebyly odvážené asfaltové směsi zařazeny jako nebezpečný odpad. Na základě této skutečnosti zadavatel předpokládá, že komunikace stejného stáří bude mít asfaltové směsi ve stejné kvalitě.
K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že příslušný stavební objekt byl z rozpočtu odstraněn. Přeložku bude provádět majitel sdělovacího kabelu. Dodavatel stavby bude pouze koordinovat jednotlivé práce s dodavatelem přeložky.


Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.02.2020:
Dobrý den,
součástí ZD na předmětnou zakázku je objekt SO 481 Světelná signalizace. Dle informace od dodavatele, který nám na uvedený objekt zpracovával cenovou nabídku, je již část stavby po přestavbě v provozu. Dotaz: Bude zadavatel aktualizovat výkaz výměr na SO 481 Světelná signalizace?

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.02.2020:
Zadavatel upravil požadavky na příslušný stavební objekt dle skutečného stavu do nového soupisu prací, který je uveřejněn v příloze této zprávy a v sekci „Zadávací dokumentace“.


S ohledem na výše uvedené změny zadávacích podmínek a vysvětlení prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ do 10:00 hod. dne 30.03.2020.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Soupis prací.xlsx (434.25 KB)