Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2019 13:59:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce "Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská"

Zadavatel dne 05.08.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
,,dobrý den,
Na základě Vaší uveřejněné výzvy ze dne 03.07.2019 ke shora uvedené zakázce, zadávané v otevřeném řízení dle §52 a násl.zákona č.134/2016 Sb.o zadávaní veřejných zakázek, Vás žádáme o poskytnutí informací k této zakázce.
Součástí této zakázky je provedení frézování stávajícího asfaltového povrchu a následná likvidace vyfrézovaného materiálu. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.6.2019 vešla v platnost Vyhláška 130/2019 Sb. „O kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“, jsme zjistili, že zadávací řízení postrádá informace o rozboru stávající skladby PAU (polyaromatických uhlovodíků mg/kg suš.) a vyhodnocení výsledku rozboru.
Výkonem frézování stávajícího asfaltového povrchu vznikne zhotoviteli povinnost zlikvidovat vyfrézovaný materiál, který se řídí Vyhláškou 130/2019 Sb.
Na základě těchto skutečností je nutné znát před oceněním zakázky vyhodnocení typu materiálu, abychom mohli zohlednit tuto skutečnost do cenové nabídky.
Vzhledem k tomu, že o veřejnou zakázku máme zájem a rádi bychom se zúčastnili soutěže, žádáme Vás o poskytnutí vyhodnocení výsledku rozboru asfaltových vrstev.
Jsme přesvědčeni, že zadavatel pro úplné vyjasnění výběrového řízení doplní informace k veřejné zakázce."

Odpověď zadavatele:
Jelikož zadavatel nepředpokládá, že by se frézování vozovky provádělo ještě v letošním roce, zkoušky a rozbory PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, nebyly na tuto akci doposud objednány. Pokud bude rozhodnuto o odkupu asfaltové směsi zhotovitelem, výsledky rozboru asfaltových vrstev stávající skladby PAU budou zhotoviteli předány nejpozději do doby předání staveniště.

Zadavatel ze soupisu prací, konkrétně z SO 01a - Bourací práce silnice III/2143 (KSÚS KK) - STAVBA I, položka č. 1 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase, vypouští poznámku k položce: Zhotovitel je povinen frézovaný materiál odkoupit a odvést na svoji deponii.