Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2015 09:01:32
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel město Cheb k žádosti o dodatečné informace uvádí následující:
Ad dotaz č. 1:
Změněno na základě dodatečných informací uveřejněných dne 08.10.2015.
Ad dotaz č. 2:
Zadavatel mění bod 2.14.1 oddíl a) Zadávací dokumentace následovně:
,,Dodavatel závažným způsobem poruší své povinnosti ze Smlouvy. Za závažné porušení povinností Dodavatele se rozumí zejména:
• přerušení poskytování služeb na dobu delší než 48 hod.;
• prodlení Dodavatele s portací stávajících SIM karet Zadavatele delší než 30 dní od podpisu smlouvy;
• dodavatel porušuje svou povinnost ze Smlouvy, ačkoliv byl Zadavatelem na porušení své povinnosti písemně upozorněn, a Dodavatel ani poté nesjednal nápravu v přiměřené lhůtě mu poskytnuté Zadavatelem; za přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy se považuje lhůta minimálně 5 pracovních dnů. V písemné výzvě Zadavatele k odstranění závadného stavu musí být Dodavatel upozorněn na možnost odstoupení od Smlouvy, nedojde-li v poskytnuté přiměřené lhůtě k odstranění závadného stavu;
• prokáže-li se, že dodavatel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.“

Ad dotaz č. 3:
Zadavatel připustí export dat do formátu XML pouze v případě, že mu nevzniknou další náklady se zpracováním .
Ad dotaz č. 4:
Zadavatel mění znění článku 2.3.6. – viz upravená Zadávací dokumentace a připouští tedy účtování datového balíčku bez ohledu na počet dní, kdy je užíván
Ad dotaz č. 5:
Pro účely podání nabídky bude samozřejmě předložena pouze jedna smlouva. Ustanovení bodu 2.1.4. se týká pouze vítězného dodavatele.
Ad dotaz č. 6:
Ustanovení bylo vypuštěno – viz upravená Zadávací dokumentace.
Zadavatel zároveň mění ustanovení bodu 2.9. Zadávací dokumentace následovně:
,,2.9. Pověřený administrátor v rámci bodu 2.11.
Dodavatel je povinen akceptovat, že administraci mobilních hlasových a datových služeb pro Zadavatele v rámci zaměstnaneckého programu vykonává společnost:
FAYRON s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Vítězná 634/50a, PSČ 360 01, IČO: 28868439, DIČ: CZ28868439, jednající Milanem Svobodou, jednatelem, telefon: +420775877377, e-mail: office@fayron.cz (v ZD dále jen „Administrátor“ nebo „administrátor“).“

Na základě provedených změn ze dne 08.10.2015 a 09.10.2015 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.10.2015 09:00 hod. a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání dodatečných informací do 13.10.2015 13:00 hod.

S pozdravem
Mgr. Eva Danihelková v.r.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_upravena po dod.inf.2_signed.pdf (440.80 KB)

Původní zpráva

Datum 06.10.2015 11:28:14
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

viz. příloha


Přílohy
Dotazy.docx (14.74 KB)