Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2015 14:12:55
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel město Cheb k žádosti o dodatečné informace uvádí následující:
Ad dotaz č. 1 a 2:
Zadavatel mění hodnotu na odhadovaný počet elektronických vyúčtování dle skupin za 24 měsíců – viz upravená příloha č. 2.
Ad dotaz č. 3:
Zadavatel v bodě 2.2.1. Zadávací dokumentace upravuje znění tohoto článku na:
,,Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování služeb a dokončit portaci stávajících SIM karet Zadavatele do 30 dní od podpisu smlouvy.“ – viz upravená zadávací dokumentace.
Ad dotaz č. 4:
Na základě dodatečných informací zadavatel ze Zadávací dokumentace vypouští ustanovení článku 2.4.4.

S pozdravem
Mgr. Eva Danihelková v.r.


Přílohy
- Zadávací dokumentace_upravena po dod_signed.pdf (531.02 KB)
- Příloha č. 2.xlsx (21.56 KB)

Původní zpráva

Datum 05.10.2015 09:50:57
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. Zadavatel ve své tabulce č. 2, příloha k zadávací dokumentaci, uvádí v tabulce pod názvem „Ceník dalších poskytovaných služeb“ v řádku č. 29 „ Podrobný výpis hovorů v elektronické podobě“ počet 7 728 ks, který předpokládáte k cenovému vyjádření hodnoty a k ocenění poplatku za elektronický výpis. Takový předpoklad je zcela nelogický a zásadním způsobem může ovlivnit konečné nabídky jednotlivých operátorů, aniž by bylo předem zřejmé, že takový počet výpisů bude skutečně využit. Cena za elektronický výpis je vždy za celou fakturaci bez ohledu na počet SIM. Dále Zadavatel požaduje umožnit bezplatný přístup k ovládání účtu prostřednictvím webové aplikace nebo speciálního software podle bodu 2.3.1 písmene f) Zadávací dokumentace. Uchazeč žádá, aby došlo k úpravě takové zadání do souladu s obvyklým nákladem za užívání výpisu.

2. Zadavatel ve své tabulce č. 2, příloha k zadávací dokumentaci, uvádí v tabulce v řádku č. 28, 30, 31, 32 „Změna nastavení na SIM kartě, vydání nové SIM karty, Výměna SIM karty, Blokace SIM karty“ počet 7 728 ks v každém řádku zadání, který předpokládáte k cenovému vyjádření hodnoty a k ocenění poplatku za elektronický výpis. Takový předpoklad je zcela nelogický a zásadním způsobem může ovlivnit konečné nabídky jednotlivých operátorů, aniž by bylo předem zřejmé, že takový počet doplňkových služeb bude skutečně využit. Zadavatel tím může zásadně porušit rovný přístup k jednotlivým uchazečům, protože požaduje ocenění doplňkových služeb a uvádí předpoklad, který nelze ani teoreticky využít. Cena za doplňkové služby tak může převážit souhrnou cenu za základní služby.

3. Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 2.2.1 uvádí „Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování služeb a dokončit portaci stávajících SIM karet Zadavatele do 30. dní od podpisu smlouvy, nejpozději však do 1.11.2015“. Nejen , že Zadavatel má rozpor v termínech na dokončení portace, pokud se podíváme na termín vyhlášení, ale především je patrné, že termín 1.11.2015 může garantovat pouze stávající poskytovatel. Uchazeč požaduje změnu termínu na 30 dní po podpisu smlouvy, aby byl zajištěn rovný přístup a nediskriminace uchazečů dle zákona ZVZ.

4. Uchazeč požaduje upřesnění bodu 2.4.4 „Bude-li to Dodavatel vyžadovat, zaváže se Zadavatel, že po sjednanou dobu trvání Smlouvy cena za služby poskytnuté vždy za tři po sobě jdoucí zúčtovací období neklesne pod částku 75.000 Kč bez DPH (tzv. „Závazek minimální fakturace“). Do Závazku minimální fakturace se započítává i plnění poskytnuté dodavateli za služby Dodavatelem poskytovaným subjektům uvedeným v bodě 2.10.1. ZD“. Takové ustanovení smlouvy předpokládá, že uchazeč má garantovaný minimální plnění, které může být v rozporu s konečnou výslednou cenou ve výběrovém řízení.

Jako Uchazeč o veřejnou zakázku na základě této žádosti žádáme o adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek, aby bylo možné případné změny zapracovat pro všechny ostatní uchazeče.
Děkujeme.